آموزش تجوید عمومی (درس ۲۰) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۲۰) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی


آموزش تجوید عمومی (درس ۱۹) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۱۹) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی


آموزش تجوید عمومی (درس ۱۸) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۱۸) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

 

احکام مد


آموزش تجوید عمومی (درس ۱۷) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۱۷) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

 

احکام ادغام


آموزش تجوید عمومی (درس ۱۶) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۱۶) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

 

احکام میم ساکن


آموزش تجوید عمومی (درس ۱۵) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

آموزش تجوید عمومی (درس ۱۵) – استاد سیدمجتبی سادات فاطمی

 

احکام نون ساکن