نکاتی در خصوص حرف ضاد – سیدمحسن موسوی بلده

نکاتی در خصوص حرف ضاد – سیدمحسن موسوی بلده


درجات تفخیم حروف مستعلیه – سیدمحسن موسوی بلده

درجات تفخیم حروف مستعلیه – سیدمحسن موسوی بلده


تلفظ حرف ضاد – سیدمحسن موسوی بلده

تلفظ حرف ضاد – سیدمحسن موسوی بلده


مدلین – استاد سید محسن موسوی بلده

مدلین – استاد سید محسن موسوی بلده


رعایت انواع مد در تلاوت

رعایت انواع مد در تلاوت


موارد اختلاف طریقه شاطبیه – استاد سیدمحسن موسوی بلده

موارد اختلاف طریقه شاطبیه – استاد سیدمحسن موسوی بلده