استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۹)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۹)


استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۸)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۸)


استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۷)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۷)


استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۶)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۶)


استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۵)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۵)


استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۴)

استاد حسینعلی شریف – آموزش روخوانی قرآن کریم (درس ۱۴)