کارگاه مهارتهای صوتی – احمد ابوالقاسمی

کارگاه مهارتهای صوتی – احمد ابوالقاسمی

 

این گارگاه در شهر یزد برگزار شده است