جعبه تشدید – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

جعبه تشدید – استاد غلامرضا شاهمیوه

 


ارتباط شدت صوت با نژاد انسان – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

ارتباط شدت صوت با نژاد انسان

 


تعریف شدت صوت – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

تعریف شدت صوت – استاد غلامرضا شاهمیوه


رابطه شدت صوت با طول موج و دامنه – استاد غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

رابطه شدت صوت با طول موج و دامنه – استاد غلامرضا شاهمیوه


تفاوت ارتفاع و مساحت صوت – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

تفاوت ارتفاع و مساحت صوت – استاد غلامرضا شاهمیوه


صدای باس و تنور از قراء مصری – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

صدای باس و تنور از قراء مصری – استاد غلامرضا شاهمیوه