تقسیم بندی صدای انسانها – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

تقسیم بندی صدای انسانها – استاد غلامرضا شاهمیوه

 


ارتفاع صوت – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

ارتفاع صوت – استاد غلامرضا شاهمیوه


ویژگی اصوات موسیقایی – استاد غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

ویژگی اصوات موسیقایی – استاد غلامرضا شاهمیوه


حرکت ارتعاشی و موجی – استاد غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

حرکت ارتعاشی و موجی – استاد غلامرضا شاهمیوه


تعریف صوت – استاد غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

تعریف صوت – استاد غلامرضا شاهمیوه


توضیح مختصر در خصوص بکارگیری ولوم صدا در تلاوت استاد منشاوی – استاد غلامرضا شاهمیوه

شاهمیوه

توضیح مختصر در خصوص بکارگیری ولوم صدا در تلاوت استاد منشاوی

استاد غلامرضا شاهمیوه