آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (جلسه ۴)

آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (۴)

 


آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (جلسه ۳)

آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (۳)


آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (جلسه ۲)

آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (۲)


آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (جلسه ۱)

آموزش داوری صوت – استاد احمد ابوالقاسمی (۱)


آموزش داوری تجوید – استاد سید محسن موسوی بلده (جلسه ۵)

آموزش داوری تجوید – استاد سید محسن موسوی بلده (جلسه ۵)


آموزش داوری تجوید – استاد سید محسن موسوی بلده (جلسه ۴)

آموزش داوری تجوید – استاد سید محسن موسوی بلده (جلسه ۴)