کارگاه مهارتهای لحنی – علی اکبر حنیفی

کارگاه مهارتهای لحنی – علی اکبر حنیفی

 

این کارگاه در حاشیه مسابقات بین المللی جامعه المصطفی برگزار شده است