چند مثال صوتی از انواع تحریر – اغلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

چند مثال صوتی از انواع تحریر – استاد غلامرضا شاهمیوه

 


ترکیب مأنوس و نامأنوس -استادغلامرضا شاهمیوه

شاهمیوه

ترکیب مأنوس و نامأنوس


نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه

شاه میوه

نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه


مطالبی در خصوص تقوای تلاوت – استاد غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

مطالبی در خصوص تقوای تلاوت


توضیحی مختصر در خصوص بکارگیری حجازکار و نهاوند در تلاوت استاد حصان – استاد شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

توضیحی مختصر در خصوص بکارگیری حجازکار و نهاوند در تلاوت استاد حصان

استاد غلامرضا شاهمیوه


توضیحاتی مختصر در خصوص مطابقت قدرت تنغیم و استفاده از اختلاف قرائت

غلامرضا شاهمیوه

توضیحاتی مختصر در خصوص مطابقت قدرت تنغیم و استفاده از اختلاف قرائت

استاد غلامرضا شاهمیوه