تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

علی فرج

تحلیل و بررسی تلاوت سوره کوثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره عصر استاد عبدالعزیز علی فرج

علی فرج

تحلیل و بررسی تلاوت سوره عصر استاد عبدالعزیز علی فرج

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره تکاثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

علی الفرج

تحلیل و بررسی تلاوت سوره تکاثر استاد عبدالعزیز علی الفرج

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه