آشنایی با سبک استاد محمود حمدی الزامل

حمدی زامل در سال ۱۹۲۹ در استان دقهلیه مصر به دنیا آمد. دایی وی زحمات فراوانی برای او کشید و به خاطر این زحمات و تربیت صحیح بود که توانست در ۱۰سالگی حافظ کل قرآن شود. حمدی زامل همراه با دایی خود در محافل قرآنی بسیاری از قراء بزرگ مصر مانند مصطفی اسماعیل، عبدالفتاح شعشاعی و ابوالعینین شعیشع که برای اجرای برنامه‌های قرآنی به منطقه محل زندگی ایشان رفت و آمد می‌کردند، حضور پیدا می‌کرد که این مسئله تأثیر فراوانی در زندگی قرآنی وی داشت.
حمدی زامل در سال ۱۹۷۵ یعنی تقریباً در ۴۶ سالگی و خیلی دیر وارد رادیو شد. این بدان دلیل بود که این قاری مصری چندان علاقه فراوانی برای حرکت به این سمت و حضور در رادیو از خود نشان نمی‌داد تا اینکه روزی در مجلس ترحیم هنرمندی شرکت و در آن مجلس تلاوت کرد. این مجلس ترحیم با حضور هنرمندان و دانشمندان فراوانی همراه بود و هنگامی که تلاوت حمدی زامل به پایان رسید، بسیاری از این هنرمندان گرد او جمع شدند و به وی اعتراض کردند که چرا صدای شما از رادیو پخش نمی‌شود؟ این اعتراض و فشار حضار در مراسم باعث شد تا حمدی زامل در برابر هیئت مهارت‌سنجی رادیو قرار گیرد که قاریانی مانند محمود علی البنا در آن حضور داشتند. وی سوره مبارکه انفال را به زیبایی در برابر این هیئت تلاوت می‌کند که تلاوت فاخر وی اعضای هیئت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

(بیشتر…)