تحلیل و بررسی تلاوت سوره همزه استاد محمد عبدالعزیز حصان

محمد عبدالعزیز حصان

تحلیل و بررسی تلاوت سوره همزه استاد محمد عبدالعزیز حصان

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره ماعون استاد شحات محمد انور

شحات

تحلیل و بررسی تلاوت سوره ماعون استاد شحات محمد انور

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره لیل استاد شعبان عبدالزیز صیاد

صیاد

تحلیل و بررسی تلاوت سوره لیل استاد شعبان عبدالزیز صیاد

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه

 


دروس لحنی سبک استاد مصطفی اسماعیل – استاد غلامرضا شاهمیوه

شاهمیوه

دروس لحنی سبک استاد مصطفی اسماعیل – استاد غلامرضا شاهمیوه


زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل – استاد غلامرضا شاهمیوه

مصطفی اسماعیل 1

زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل – استاد شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره زلزال استاد شحات محمد انور

شحات

تحلیل و بررسی تلاوت سوره زلزال استاد شحات محمد انور

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه