• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه


  نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاه میوه

  نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام نکریز – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام نکریز – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام نوا اثر – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاه میوه

  آموزش مقام نوا اثر – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام کامل صبا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آشنایی با مقام کامل صبا – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام صبا زمزم – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آشنایی با مقام صبا زمزم – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحاتی در خصوص درجه چهار راست در تلاوت استاد منشاوی – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  توضیحاتی در خصوص درجه چهار راست در تلاوت استاد منشاوی – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحاتی کوتاه در خصوص نهاوندراست,نوا و کردان – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیحاتی کوتاه در خصوص نهاوندراست,نوا و کردان – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحاتی مختصر در خصوص مقام چهارگاه – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  توضیحی مختصر در خصوص مقام چهارگاه – استاد غلامرضا شاهمیوه


  ویژگی تلاوت استاد علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه بخش ۱

  شاه میوه

  ویژگی تلاوت استاد علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه بخش ۱


  توضیحی مختصر در خصوص حد رعایت تجوید در لحن – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیحی مختصر در خصوص حد رعایت تجوید در لحن – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحی در خصوص سبک لحنی استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  توضیحی در خصوص سبک لحنی استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه


  معنامحوری در تلاوت استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیح مختصر در خصوص معنامحوری تلاوت استاد محمو علی البنا