• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  قطعاتی از مقام اثرکرد با صدای استاد محمد محمود رمضان

  محمود رمضان

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۲)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۳)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۴)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۵)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۶)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۷)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۸)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۹)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۰)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۱)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۲)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۳)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۴)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۵)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۶)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۷)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۸)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۹)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۲۰)