• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  گزارشات تصویری

  قطعاتی از مقام اثرکرد با صدای استاد محمد محمود رمضان

  محمود رمضان

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۲)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۳)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۴)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۵)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۶)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۷)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۸)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۹)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۰)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۱)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۲)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۳)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۴)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۵)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۶)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۷)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۸)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۱۹)

  مقام اثرکرد – استاد محمود رمضان (۲۰)