آکسان و قرائت اقرائی

آکسان و قرائت اقرائی

 

مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۲۷ فروردین ۱۳۹۹


حالت دهی به حروف

حالت دهی به حروف

 

🔴 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷

❄️ https://t.me/kakavand_mohammad


حفظ طنین صدا

حفظ طنین صدا

 

🔴 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷

❄️ https://t.me/kakavand_mohammad


توضیحاتی در خصوص بهره موسیقایی

توضیحاتی در خصوص بهره موسیقایی

 

مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت


توضیح بخشی از احکام مد منفصل در روایت حفص

توضیح بخشی از احکام مد منفصل در روایت حفص


هدف تلاوت منغومه

هدف تلاوت منغومه