کارگاه هنر تلاوت محمد کاکاوند

آدرس: تهران، بزرگراه نواب صفوی، تقاطع پل امام خمینی، پشت ساختمان بازنشستگی شهرداری تهران،

ابتدای خیابان گلکار، حسینیه خامس آل عبا (ع)

چهارشنبه ها از ساعت ۱۹ الی ۲۲

محل حسینیه خامس آل عبا بر روی نقشه گوگل