خلاقیت ملودی

خلاقیت ملودی

 

این توضیحات در اثنای تلاوت یکی از قاریان شرکت کننده در کارگاه هنر تلاوت مطرح شده است


علت ناصحیح بودن نفس کشیدن در حین اجرای ملودی در تلاوت

علت ناصحیح بودن موضوع نفس کشیدن در حین اجرای ملودی در تلاوت

این توضیحات در اثنای تلاوت یکی از قاریان شرکت کننده در کارگاه هنر تلاوت مطرح شده است


عوامل کیفی تحریرها

عوامل کیفی تحریرها

 

این توضیحات در اثنای تلاوت یکی از قاریان شرکت کننده در کارگاه هنر تلاوت مطرح شده است


مطبوعیت و مطلوبیت در اجرای درجات صدا

مطبوعیت و مطلوبیت در اجرا درجات صدا

 

این توضیحات در اثنای تلاوت یکی از قاریان شرکت کننده در کارگاه هنر تلاوت مطرح شده است


مسئله احساسات در تلاوت

مسئله احساسات در تلاوت

 


اهمیت تسلط بر اجرای بعضی از مقامات

اهمیت تسلط بر اجرای بعضی از مقامات