تقطیع ملودی (کُلاژ)

تقطیع ملودی به چند بخش و اجرای آن بر روی جمله را در زبان فنی، کُلاژ نامیده می شود.


ساده خوانی

ساده خوانی موجب کاهش جذابیت و افت تنغیم می شود.


یکی از مهارتهای توغل مقامی

مهمترین مسئله در دستیابی به مهارت توغل مقامی، شناخت تمام ردیف های فرعی و مرکب مقام است.


ترتیل های سبک مصری

ترتیل های سبک مصری بر اساس قاعده حذر مقامی اجرا می گردند.


گرم کردن صدا

تمام تمرینات گرم کردن صدا به صورت آوایی و گاهاً به صورت حرف به حرف صورت می گیرد و هیچ کلامی در گرم کردن بکار نمی رود. گرم کردن صدا با ترتیل خوانی در ابتدا، کاری ناصحیح و غیرعلمی است.تمرینات کلامی پس از تمرینات آوایی انجام می شود.


دو دیدگاه در استفاده از مقامات

در برخورد با کمیت و کیفیت استفاده از مقامات موسیقایی دو دیدگاه وجود دارد:

الف): قاعده توغل مقامی

ب): قاعده حذر مقامی

 

هناک منظورین حول کمیه ونوعیه استخدام هیئات الموسیقى:

طریق الحذر فی هیئت المقام
طریق التوغل فی هیئت المقام