فصاحت در آیین نامه تجوید مسابقات

فصاحت در آیین نامه تجوید مسابقات از سه بخش تشکیل شده است:

الف): ۳ نمره مربوط به نحوه و کیفیت ادای زیبای حرکات کوتاه و کشیده

ب): ۳ نمره مربوط به نحوه و کیفیت ادای زیبای حروف و اجرای روان و بدون تکلف آن

ج): ۱ نمره مربوط به حفظ سرعت تلاوت

 


روش فراگیری تجوید

بهترین و صحیح ترین روش فراگیری تجوید، شیوه اقراء و عرضه است که موجب درک صحیح از کیفیت و نحوه اداء می گردد.

 


از آسیب های فصاحت

فشار بر حروف (نقرالحروف) از آسیب های فصاحت محسوب می شود. همچنین کشش حروف نیز از آسیب های فصاحت محسوب می شود.

 


یکی از مؤلفات صوت هنرمندانه

یکی از مؤلفات صوت هنرمندانه وجود تحریر در اجرا است.

 


صاحب النکحات

بروز خلاقیت های موسیقایی مبتنی بر اطلاعات فنی را نکحات و اجراکننده آن را صاحب النکحات می گویند.

 


به ملکیت درآمدن در اجرا

میزان تسلط در اجرای قطعات تقلیدی باید به شکلی باشد که در ملکیت اجرا کننده در آمده باشد.