مهارتهای لحنی مقام صبا

در مقام صبا اجرای مهارتهای لحنی زیر متصور است:

الف): اجرای ردیف ها به صورت منفصل

ب): اجرای ردیف ها به صورت متصل

پ): گرفتن و اجرای جنس حجاز داخل مقام صبا

ت): اجرای ثلاثی پایین مقام

ث): اجرای صباحسینی

ج): اجرای ثلاثی بالای مقام

چ): گرفتن و اجرای جنس کرد

ح): اجرای نزولی صباعجمی که تبدیل به مقام عجم

خ): اجرای صعودی صباعجمی که تبدیل به مقام عجم

د): اجرای نیم پرده درجه هشتم

ذ): اجرای نیم پرده درجه هشتم

ر): اجرای پرده درجه هشتم


نقش غماز در مقامات

غماز در اغلب مقامات، اولین نت جنس دوم و جداکننده جنس دوم از جنس اول است و ارتباطی به درجه پنجم مقامات ندارد. غماز مقامات بین درجات ۴، ۵ و ۶ متغیر است.


ردیف های نغماتی مقام صبا

ردیف های نغماتی مقام صبا شامل موارد زیر است:

الف): صبا دوگاه                       ب): صبا نوا                     ج): صباحسینی

د): صباعجمی (صباعجم)           ذ): صبا محیر


مفهوم اداء

اداء به معنی وجود کیفیت خاص، ایجاد حالت و فرم هنری در اجرا و در یک عمل یا فعل موسیقایی است فلذا شامل کلیه مسائل مربوط به لفظ در لحن می شود.. اداء در یک دسته بندی به دو قسمت کلی تقسیم می شود:

الف): اداء منغوم مانند قرائت منغومه

ب): اداء غیرمنغوم مانند اقراء


از مهمترین مسائل پردازش صدا

از مهمترین مسائل پردازش صدا آن است که همه حروف، حرکات کوتاه و کشیده دارای حالت و فرم باشند و این مدل اداء با مدل اقراء کاملاً متفاوت است زیرا در تلاوت منغوم، صدا باید حالات هنری به خود بگیرد.


استایل متناسب خواننده

هر خواننده ای باید برای شکل دهی به صدای خود از استایل متناسب خود استفاده کند. استایل هر شخص باید چند ویژگی داشته باشد از جمله آنکه کمک به ایجاد حس کند، در صداپردازی به وی کمک کند و موجب تکلف در صدا و چهره نشود.