نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۷/۹

گویش یا نحوه خواندن کلمات در خوانندگی به دو دسته تقسیم می شود. گویش در مباحث موسیقایی با عنوان بیان موسیقایی (نحوه اجرای عناصر موسیقایی) نیز شناخته می شود.

الف): گویش یا وجه ملودیک – در گویش ملودیک باید الفاظ دارای حالت صوتی خاص و تحرک موسیقایی باشند. همه کلمات باید دارای جایگاه نغمی باشند تا گویش ملودیک اتفاق افتد. همچنین کلمات نیز باید همراه با رعایت اصول و ضوابط لفظ موسیقایی باشند.

ب): گویش لفظی یا تجویدی – در هر مدل از هنرهای آوازی، الفاظ مطابق الزامات و پردازش های صوتی همان مدل آوازی خوانده می شوند که این کیفیت تحت عنوان تجوید شناخته می شود. تجوید در قرائت قرآن دارای تعریف خاصی است اما به طور کلی نحوه خوانش کلمات و الفاظ را در هنرهای آوازی تحت عنوان تجوید، خوانش یا گویش می شناسند. صدایی که دارای الزامات گویش لفظی نباشد، مناسب کارهای آوازی نیست. ابتدا باید گویش لفظی و سپس گویش موسیقایی را دست یافت. میزان و کیفیت ایجاد تعادل میان الزامات گویش لفظی با گویش ملودیک، نیازمند تجربه خوانندگی و کشف این حالت از تعادل نیاز به تجربه خواندن و تمرین دارد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۹
✏️ محمدکاکاوند

 


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۷/۳/۲

(توضیحاتی مختصر در خصوص سبک)

سبک به معنی روش و شیوه است و اصطلاحاً به روشی که معرف و بیانگر توانمندهای خاص یک خواننده باشد اطلاق می گردد. وجود توانمندی ها و ویژگی های خاص باید به ایده آل های مهارتی نزدیک باشد تا دارای ارزش هنری باشد. توجه به به این موضوع از مسائل مهم لحنی محسوب می شود لذا به همه قاریان دارای سبک مخصوص خود هستند اما آن چیزی که به معنی حقیقی سبک محسوب می شود وجود ویژگی های متمایز کننده است که تحت عنوان بصمه شناخته می شود. کسی که در جزئیات و زخارف موسیقایی تغییراتی را ایجاد می کند را صاحب طریق یا صاحب نکحات می گویند.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۲
✏️ محمدکاکاوند

 


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۷/۲

روش اخذ مهارت تجوید به دو شیوه است:

الف): طریق متقدمین –  ان یستمع التلامید من لفظ الشیخ بان یقرأ الشیخ امام التلمیذ و هو یسمع (استاد می خواند و شاگرد فقط گوش می دهد)

ب): طریق متأخرین – أن یقرأ التلمیذ بین یدی الشیخ و هو یسمع (خواندن شاگرد بعد از هر نفس استاد)

بر اساس دو روش فوق، تجوید عملی در چهار مرحله صورت می پذیرد:

الف): طریقه التلقی – درک حضوری استاد و درک کیفیت قرائت وی

ب): طریقه المشافهه و التوقیف – خواندن استاد و توقف کردن بر روی کلمات

ج): طریقه التلقین – اقراء و عرضه استاد و شاگرد بر یکدیگر

د): طریقه السماع و التضبیط – شنیدن و حفظ کردن

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۲
✏️ محمدکاکاوند

 


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۲۶

📘 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

ورزیدگی زبان به زیاد خواندن و مستمرخواندن است. ورزیدگی زبان موجب جلوگیری از دو اشکال در لفظ می شود:
الف): رتّه – به معنی ایجاد لکنت در بیان
ب): لثغه – به معنی نچرخیدن زبان برای تلفظ کلمات

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۲۶
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۱۹

📘 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

بافت موسیقایی به سه دسته تقسیم می شود:

الف): بافت مونوفونیک – اگر قطعه موسیقی تنها شامل یک صدای واحد و یا یک خط ملودیک باشد به آن بافت مونوفونیک می گویند. مانند خوانندگی های تک نفره. اجرای همزمان خواننده نواختن ساز توسط شخص دیگر بر اساس یک خط ملودی واحد را نیز بافت مونوفونیک می گویند.
ب): بافت هموفونیک – اگر یک قطعه موسیقایی به طور همزمان توسط یک خواننده نواخته و قطعه ای نیز توسط وی خوانده شود را بافت هموفونیک می گویند.
ج): بافت پلی فونویک – اجرای همزمان چند خط ملودیک (سازی و آوازی) که همراه با عناصری مانند ریتم، هارمونی و آکورد می باشد را بافت پلی فونیک می گویند.
در موضوع بیان موسیقایی، بافت پلی فونیک دارای بیان حجمی است. منظور از بیان حجمی، وجود عناصری مانند ریتم و هارمونی و آکورد و بکارگیری چند خط ملودیک می باشد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹
✏️ محمدکاکاوند

 


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۱۲

📘 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

در پردازش ملودی و آهنگ سازی نغمات، سه عامل مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف): قرینه سازی درجات
ب): تکرار درجات
ج): کشش و مدت دادن به درجات
با اتکاء بر سه عامل مذکور، اجرای یک ملودی توسط دو نفر مثل یکدیگر نخواهد بود زیرا به صورت خواسته یا ناخواسته از عوامل فوق الذکر در اجرا استفاده می کنند. این عوامل موجب تغییر در کلیت اجرای تم ملودی، عوض شدن حس و شنیده شدن فضاهای جدید موسیقایی می گردد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹
✏️ محمدکاکاوند