هدر سایت
- -

آرایه ها

آرایه ها در اجرا به دو دسته تقسیم می شوند:

الف): آرایه های مایه محور – آرایه هایی است که محتوای فنی و ایده های فنی را شامل می شود

ب): آرایه های نغمه محور – آرایه هایی است که ملودی را از حالت سادگی خارج می کند