هدر سایت
- -

آشنایی با مقامات موسیقایی در پنج سطح

آشنایی با مقامات موسیقایی در پنج سطح مطرح است:

کلیات و اطلاعات که منظور آشنایی با کلیت مقام و قدرت تشخیص فضای موسیقایی بین مقامات است.

حرکات که منظور مراحل اجرای نغمات در درجات صوتی مختلف است و اصطلاحاً قرار، جواب، جواب الجواب و … حرکات ۱ الی ۵ هر مقام دارای شرایط خاصی می باشد.

نغمات که منظور نغمه هایی است که روی درجات صوتی مختلف اجرا می شود

مقامات که منظور اتصال اجناس و تشکیل مقامات است

جلوات که منظور جلوه ها و زیبایی های اجرا می باشد و در حوزه زیبایی شناسی بررسی می گردد.