هدر سایت
- -

آکسان در کلمات یک هجایی

در کلماتی که یک هجایی هستند، آکسان روی همان هجا قرار می گیرد. مانند کلمه : قُل – تَبّ – اُفّ