هدر سایت
- -

آکسان و دو کیفیت در لهجه

در رعایت آکسان کلمات با دو کیفیت لهجه سر و کار داریم:

الف): لهجه یا ادای صحیح که منظور اجرای آکسان شایع کلمات است.

ب): لهجه یا ادای عبقری که به آن لهجه فصیح نیز می گویند و منظور از آن رعایت آکسان کلمات بر اساس شیوه و نظر اهل اداء و شیوخ اجازه اقراء می باشد.