هدر سایت
- -

آیه آغازین تلاوت

در شروع تلاوت باید به آیه ای که تلاوت از آن آغاز می شود توجه کرد. توجه به انتخاب آیه برای شروع تلاوت از مسائل مهم تعبیرات در لحن می باشد.