هدر سایت
- -

ابعاد ساختاری صوت

اصوات به لحاظ قدرت تنغیم، غنای لحنی و ابعاد ساختاری در سه حالت قابل بررسی هستند:

صداهای تک بُعدی مانند اصواتی که نه بم و نه اوج قوی دارند و توسط صدا دارای غنای مناسبی است.

صداهای دو بُعدی مانند اصواتی که دو قسمت صدا دارای غنای لازم است. مثلا بم و توسط یا توسط و اوج.

صداهای سه بُعدی مانند اصواتی که در هر سه قسمت صدا قوی و دارای غنای لحنی لازم هستند.