هدر سایت
- -

اجرای روان و ورزیده تحریرها

اجرای روان و ورزیده تحریرها در الفاظ از مهارتهای مهم لحنی است که تحت عنوان رشاقه الاداء و تقنیه التنفیش شناخته می شود.