هدر سایت
- -

اجرای قهقرایی ملودی

اجرای قهقرایی ملودی به معنی تکرار بیان ملودی از آخر به اول است. یعنی آخرین نت به عنوان اولین نت در تکرار ملودی قرار می گیرد. برای مثال زمانیکه ملودی از پایین به بالا و درجه به درجه اجرا و تا به آخرین درجه می رسد، آخرین درجه به عنوان درجه اول تکرار، قرار می گیرد و ملودی از بالا به پایین، همان سیر ملودیک را طی خواهد کرد. اجرای قهقرایی یکی از فنون مهم آهنگ سازی می باشد.