هدر سایت
- -

اجرای لخت

از مسائل منفی مربوط به لفظ در لحن، اجرای لَخت و کند همراه با کشش است. اجرای لخت دارای دو مشکل بیانی و ملودیک است.