هدر سایت
- -

اجناس مقام عراق

اجرای جنس موسیقایی بیات در بالا و جنس موسیقایی سگاه در پایین تحت عنوان مقام عراق شناخته می شود.