هدر سایت
- -

احمد احمد نعینع – جن ۱۸ تا آخر، تکویر، اعلی، کافرون، حمد، بقره ۱ و ۲