هدر سایت
- -

احمد احمد نعینع – قمر آیات ۱تا ۱۷،قمر ۴۹تا آخر،رحمن ۱تا ۲۷،ضحی،شرح،کافرون،اخلاص،فلق،ناس،حمد،بقره ۱ تا ۲