هدر سایت
- -

احکام طرق و کشش مد منفصل

احکام طرق بر اساس میزان کشش مد منفصل تقسیم بندی می شود. در طریق شاطبیه مد منفصل به دو وجه توسط و فویق توسط کشیده می شود.