هدر سایت
- -

اختبار در قرائت اقرائتی

تلاوت قرآن هنری است اقرائی و در اقراء، اختبار و ارسال خبر خاص برای ایجاد توجه وجود دارد