هدر سایت
- -

ارتقاء بهره موسیقایی

برای ارتقاء بهره موسیقایی باید حداقل به دو نکته توجه کرد:

الف): باید در معرض شنیدن آثار موسیقایی در همان سطح قرار گرفت.

ب): تمرین کردن باید در سکوت انجام شود زیرا در سکوت، تمرکز ایجاد می شود.

صاحب نظران معتقدند که خداوند در وجود انسان ویژگی خاصی به نام میوز (Miuse) قرار داده است و این ویژگی برای تجلی پیدا کردن در اثر موسیقایی در حال اجرا، نیاز به فعال بودن گوش، درک صحیح موسیقی و شنیدن آثار جذاب دارد.