هدر سایت
- -

از آسیب های فصاحت

فشار بر حروف (نقرالحروف) از آسیب های فصاحت محسوب می شود. همچنین کشش حروف نیز از آسیب های فصاحت محسوب می شود.