هدر سایت
- -

از اصول ترتیل

ایجاد اسراع و ابطاء در تلاوت، خلاف قاعده ترتیل می باشد.