هدر سایت
- -

از علل مهم ایجاد ناکوکی و فالش

دیر تصمیم گرفتن و شک کردن در اجرای مواردی همچون تحریر، قفلات، انتخاب نغمه و … از علل مهم ایجاد ناکوکی و فالش در اجرا است.