از مؤلفات مهم فصاحت می توان به عواملی همچون ادای واضح و شفاف حروف، ادای متقن، بدون وجود ضرب اضافی و عدم وجود ضعف در ادای حروف اشاره کرد.