هدر سایت
- -

از مسائل تخصصی قرائت

توجه به اصول تجویدی و قرائتی در طریق، از مسائل تخصصی قرائت است.