هدر سایت
- -

از مسائل کیفی ردیف خوانی

از مسائل کیفی ردیف خوانی می توان به دو موضوع مهم اشاره نمود:

الف): ملودی ای که به عنوان یک ردیف موسیقایی اجرا می شود چقدر می تواند توانمندی تنغیمی خواننده را نشان دهد

ب): تحریری که در ردیف اجرا می شود چقدر می تواند توانمندی تحریری خواننده را نشان دهد


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید