هدر سایت
- -

از مهارتهای تلاوت منغومه

رعایت نبر کلمات مطابق نبر انغام از مهمترین مهارتهای اداء لحنی در تلاوت منغومه محسوب می شود.