هدر سایت
- -

از مهمترین فواید یادگیری ردیف های لحنی

از مهمترین فواید یادگیری ردیف های لحنی، ایجاد نظم و انتظام بخشی به برنامه لحنی در تلاوت است.