از مهمترین مسائل آشنایی با روش های اوج گیری

از مهمترین مسائل آشنایی با روش های اوج گیری، انطباق مساحت مطلوب با تونالیته صدای قاری است. انطباق این دو موضوع با یکدیگر باعث بروز خلاقیت، احساسات و تسلط بر اجرا خواهد شد.

نظرات بسته شده است.