هدر سایت
- -

از مهمترین مسائل پردازش صدا

از مهمترین مسائل پردازش صدا آن است که همه حروف، حرکات کوتاه و کشیده دارای حالت و فرم باشند و این مدل اداء با مدل اقراء کاملاً متفاوت است زیرا در تلاوت منغوم، صدا باید حالات هنری به خود بگیرد.