از موضوعات مهم فن رتوریک

از موضوعات مهم فن تعبیرات، وجود تکرارهای معنادار در تلاوت است که با هدف اقناع شنونده انجام می شود این موضوع از موضوعات مهم فن رتوریک در اجراست. تکرارهای معنادار به تکرارهایی گفته می شود که به صورت آگاهانه و هوشمندانه و برای توجه شنوندگان انجام شود. بعضی از تکرارهای معنادار مربوط به حوزه موسیقایی و بعضی نیز مربوط به حوزه مفاهیم و الفاظ است.

نظرات بسته شده است.