از نشانه های خواننده خوب

از نشانه های خواننده خوب آن است که بر اساس سیستم تکلم خود، گویش مناسب خوانندگی خود را پیدا کند و بر اساس آن یک اثر موسیقایی را اجرا کند.  قرائت بعضی از کلمات نیاز به تجربه خوانندگی دارد زیرا از نظر بافت موسیقایی و تنظیم ملودی دارای شرایط خاص است.

نظرات بسته شده است.