هدر سایت
- -

اسائه در نبر

اسائه در نبر به معنی استفاده ناصحیح از نبرها می باشد.