هدر سایت
- -

استاد سعید عبدالصمد الزّناتی سوره نجم آیات ۳۱ تاآخر، نجم ۱ تا ۱۷، حاقه ۱ تا ۲۴